رنج دمایی مجاز ماینر ها

رنج دمای مجاز کاری دستگاه های ماینر به چه میزان هست؟
در جدول زیر برای بعضی دستگاه دمای چیپ و دمای برد آورده شده است و برای بعضی دستگاه ها فقط دمای هشبرد آمده است.
رفرنس این اعداد سایت بیت مین می باشد