led های ماینر چه وضعیتی را نشان می دهند؟

LED های کنترل برد و نمایش وضعیت دستگاه
دستگاه های انت ماینر